Dört Heceli Kelimeler Hangileri

Kelimeler hecelerin bir araya gelmesi sonucunda oluşur. Henüz ilköğretim eğitimi alan öğrencilerimize yardımcı olmak için dört heceli kelimeleri kullanacağız. Bunlar ağzımızdan çıkan geceler doğrultusunda ayrılmaktadır. Aşağıda örnek verildiği gibi hecelere ayrılmış kelimeleri inceleyebilirsiniz.

Eğ-len-ce-li
Ça-lış-ma-mak
Ka-ra-de-niz
Bey-pa-za-rı
Kap-lum-ba-ğa
Ar-ka-daş-lar
Ka-ra-si-nek
Ge-mi-ci-ler
Te-le-viz-yon
Ce-vap-la-mak
De-ğir-men-ci
O-to-mo-tiv
O-yun-cu-luk
Ö-ğret-men-lik
Rad-yo-lo-ji
Ran-dı-man-sız
Rek-lam-cı-lık
Rüz-gâr-gü-lü
Sa-la-ta-lık
Şe-ker-le-me
Ta-be-la-cı
Ta-ham-mül-süz
Ta-ran-tu-la
Te-ker-le-me
Te-kno-lo-ji
Te-le-viz-yon
Tı-mar-ha-ne
Tor-na-vi-da
T-su-na-mi
Tur-şu-cu-luk
U-nut-kan-lık
U-tan-maz-lık
Uy-ku-suz-luk
U-yum-suz-luk
U-yur-ge-zer
Ür-kü-tü-cü
Ü-zün-tü-lü
Za-ma-nın-da
İç-ten-lik-le
İh-ti-yar-lık
İ-le-ti-şim
İm-pa-ra-tor
İm-za-la-mak
İn-di-rim-li
İn-gi-liz-ce
İn-san-cıl-lık
İn-sa-ni-yet
İs-pi-yon-cu
İs-ta-tis-tik
İş-tah-sız-lık
Ka-la-ba-lık
Ka-lo-ri-fer
Kap-lum-ba-ğa
Ka-pu-çi-no
Ka-ra-buğ-day
Ka-ri-ka-tür
Kar-ton-pi-yer
Ka-yın-pe-der
Ker-ten-ke-le
Ku-ra-bi-ye
Kü-tüp-ha-ne
La-van-ta-lık
Le-va-zım-cı
Lo-ga-rit-ma
Lo-kan-ta-cı
Lo-ko-mo-tif
Ma-te-ma-tik
Medeniyet
Merserize
Muayene
Münakaşa
Nakliyeci
Noktalama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir