Ali Kuşçu Hayatı ve Eserleri Kısaca

Türk İslam dünyasında önemli bilginlerindendir. Ali Kuşçu, 1400 yılında Semerkant’ta dünyaya gelmiştir. Babası Türk astronomi bilgini ve dönemin sultanı Uluğ Bey’in kuşçusu olarak görev yapardı. Kendisine kuşçu lakabı saraydaki görevindendir. Uluğ Bey astronomiye meraklı kişiliği vardı.

Çocukluk döneminden itibaren matematik ve astronomi alanları ile ilgilenmiştir. İleri gelen matematikçi ve astronomicilerden eğitim alır. Uluğ Bey’in yardımcısı ve rasathane müdürlüğüne getirilir. Fatih’in daveti üzerine İstanbul’a gelip Osmanlı-Akkoyunlu sınır bölgesinde sevgi ile karşılanır.ş Burada Ayasofya Medresesinde müderris görevine getirilir. Ömrünün sonuna kadar gençleri astronomi ve matematik alanında yetiştirmek için çalışmalarda bulunur. Verdiği dersler ve astronomi alanında gelişmeler sağladı. Ali Kuşçu 16 Aralık 1474 senesinde İstanbul’da vefat eder.

Ali Kuşçunun Astronomi Türündeki Eserleri

Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey

Risâle fî Halli Eşkâli Mu‘addili’l-Kamer li’l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli ‘Utârid)

Risâle fî Asli’l-HâricYumkin fî’s-Sufliyyeyn

Şerh ‘ale’t-Tuhfeti’ş-Şâhiyye fî’l-Hey’e

Risâle der ‘İlm-i Hey’e

El-Fethiyye fî ‘İlmi’l-Hey’e

Risâle fî Halli Eşkâli’l-Kamer

Ali Kuşçunun Matematik Eserleri:

er-Risâletu’l-Muhammediyye fî’l-Hisâb

Risâle der ‘İlm-i Hisâb

Kelâm ve Usûl-i Fıkıh Eserleri:

eş-Şerhu’l-Cedîd ‘ale’t-Tecrîd

Hâşiye ‘ale’t-Telvîh

Mekanik Aletleri Hakkındaki Eseri:

et-Tezkire fî Âlâti’r-Ruhâniyye

Ali Kuşçunun Dil ve Belagat Eserleri:

Şerhu’r-Risâleti’l-Vad‘iyye

el-İfsâh

el-‘Unkûdu’z-Zevâhir fî Nazmi’l-Cevâhir

Şerhu’ş-Şâfiye

Risâle fî Beyâni Vad‘i’l-Mufredât

Fâ’ide li-Tahkîki Lâmi’t-Ta‘rîf

Risâle mâ Ene Kultu

Risâle fî’l-Hamd

Risâle fî ‘İlmi’l-Me‘ânî

Risâle fî Bahsi’l-Mufred

Risâle fî’l-Fenni’s-Sânî min ‘İlmi’l-Beyân

Tefsîru’l-Bakara ve Âli ‘İmrân

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir