Milli Kültürü Oluşturan Öğeler

Milli kültürü oluşturan başlıca öğeler aşağıda açıklanmıştır.

Dil:
Dil kültürlerin oluşmasında en başta gelir. Dil olmadan kültürel öğelerde ortaya çıkmaz. Her milletin kendine özgü dili vardır. Kökenleri aynı olan milletlerin dili de ortak olur. Farklı milletler farklı diller kullanarak birbiri ile iletişime geçerler. Aynı zamanda dil kültürel öğeleri içinde barındırır. Kültür hazinesi sayılır. Bir dil varsa o dil o milletin düşüncesini ve kafa yapısını ortaya koyar.

Din:
İnsan yaşamları dine bağlı olarak şekillenir. Dinen kabul edilen kurallar kültürel öğeleri de etkiler. Eski dönemlerde dine verilen önem kültürel etkisi olurdu. İnsanlar dine göre yaşamlarını belirlerdi. Kültürde dine bağlı olarak ortaya çıkardı. Din milletler üzerinde etkiler yaratmıştı. Dini gelenek ve görenekler normal hayatımızda da yer alır. Dini bayramlar ve törenler hayatımızı etki eder.

Gelenek ve görenek:
Bir milletin yazılı ve yazısız olan kanunlarıdır. Dini inançları, yaşadıkları bölgeler, örf ve adetleri gelenek ve görenekleri ortaya çıkarır. İnsanlar asırlar boyunca gelenek ve göreneklere uyum içerisinde yaşamışlardır. Günümüzde yazılı anayasası bulunmayan ülkeler vardır. Ülkeler kendilerini gelenek ve göreneklere göre yönetirler. Toplum içinde hal ve hareketlerimiz kendi yazılı kurallarımızdır. Anayasa da yazmayan toplumsal kurallar çerçevesinde kendimizi yönetiriz.

Sanat:
Her millet yaşadığı toprakların, gördükleri ve öğrendiklerini hayal güçleri ile birleştirerek kendi sanatsal eserlerini ortaya çıkarır. Eskiden yaşayanlar yaşadıkları döneme dair duygularını sanat eserlerine aktarmışlardır. Müzik, resim, heykeller, el işlemeleri gibi sanatsal eserler günümüze kadar ulaşmıştır. Her milletin sanata olan ilgisi farklıdır. Sesli, sessiz çeşitli müzikler dinlenebilir.

Dünya görüşü:
Her milletin dünyaya bakış açısı farklıdır. Bazı milletler dünya da barış, dostluk isterken, bazı milletlerin istediği güçtür. Milletler sosyal ve dini değerler etkisinde kalır. Yaşadıkları toplum kişilerin karakterlerini şekillendirir. Milletlere değerler yüklenir, yaşadıkları yerin özelliklerini üzerine alırlar. Askerlik, namus, aşk, yaşam, komşuluk ilişkileri gibi değişir.

Tarih:
Bir milleti bir araya getiren en önemli unsur ortak tarihleridir. Çağlar boyunca bir arada yaşamış olan insanlar bir araya gelerek kendi ülkelerini kurmuşlardır. Tarih mazidir ancak maziler kültürel değerleri bir araya toplar. Fertler arasında kader birliği vardır. Aynı millete mensup kişiler tarih sahnesinde ortak değerlere sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir